Znajdujesz się w:

Regulamin sklepu

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE

 §1.

1. Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

1) Sprzedawca - Anna Bielecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. "REHAN" - Anna Bielecka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: Korczów 6, 23-400 Biłgoraj i adres do doręczeń: ul. Czerwonego Krzyża 18, 23-400 Biłgoraj, NIP: 918-116-17-56, REGON: 950363260, adres poczty elektronicznej: sklep@rehan.pl, numer telefonu: 84 687 13 14 oraz numer faksu: 84 687 14 04.

2) Sklep Internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.rehan.pl.

3) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą. Przez czynność prawną rozumieć należy zawarcie lub chęć zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5) Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7) Użytkownik - w zależności od kontekstu Klient lub internauta odwiedzający strony Sklepu Internetowego.

8) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9) Produkt – rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

11) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12) Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13) Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

14) Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

15) Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).

16) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

17) Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies w Sklepie Internetowym, dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

 

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2.

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz opisuje rodzaje i zasady usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

§3.

Umowy Sprzedaży oraz umowy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§4.

Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w Sklepie Internetowym chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej (za wyjątkiem zdjęć i logotypów zamieszczonych w Sklepie Internetowym w celu prezentacji Produktu, do których prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich). Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

§5.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: [1] komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, [2] posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, [3] przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5, [4] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

§6.

Zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

ROZDZIAŁ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

§7.

1. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1) "konto" – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas nieoznaczony. Korzystanie z "konta" możliwe jest po wykonaniu przez Klienta trzech kolejnych kroków: (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola "Załóż konto" oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi "konto” drogą elektroniczną. Usługa Elektroniczna "konto" świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rehan.pl lub też pisemnie na adres: ul. Czerwonego Krzyża 18, 23 - 400 Biłgoraj;

2) "formularz zamówienia" – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas oznaczony, umożliwiająca składanie Zamówień w Sklepie Internetowym. W "formularzu zamówienia"niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię, nazwisko, telefon, e-mail, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj (w przypadku Klientów nie będących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy i nr NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/-ów, sposób płatności, sposób i miejsce dostawy. Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej "formularz zamówienia" następuje w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka znajdującego się w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia polega na dokonaniu kolejno dwóch czynności: (1) wprowadzeniu w/w danych, (2) kliknięciu w przycisk "potwierdzam zakup”. Rozwiązanie umowy następuje po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem "formularza zamówienia" lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

3) " formularz kontaktowy" – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas oznaczony, umożliwiająca komunikację pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą dostępna w Sklepie Internetowym. Korzystanie z usługi polega na wprowadzeniu przez Klienta do formularza kontaktowego następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, temat zapytania, treść zapytania, a następnie kliknięciu w przycisk "wyślij". Umowa o świadczenie usługi "formularz kontaktowy" zawierana jest w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

§8.

Usługi wymienione w §7 świadczone są przez Sprzedawcę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§9.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem reklamacji Produktu, która została opisana w Rozdziale 8.) Klient może składać na przykład:

1) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul. Czerwonego Krzyża 18, 23 - Biłgoraj;

2) pisemnie na adres: ul. Czerwonego Krzyża 18, 23 - Biłgoraj;

3) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rehan.pl

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Wymogi podane w ust. 2. mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

ROZDZIAŁ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§10.

Treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§11.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można automatycznie ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§12.

1. Klient może złożyć ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym dotyczącą zamawianych Produktów za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego przez wykorzystanie "formularza zamówienia" przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą "formularza zamówienia", niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, cena jednostkowa, łączna wartość Zamówienia, wybrana forma dostawy, wybrana forma płatności. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła "formularz zamówienia" do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „potwierdzam zakup”.

3. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu.

4. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

§13.

Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie do realizacji. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.

§14.

1.Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie złożenia Zamówienia.

2.Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

ROZDZIAŁ 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

§15.

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

2) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

3) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 2. Termin płatności:

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

3) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Produktu.

 

ROZDZIAŁ 6. WARUNKI DOSTAWY

§16.

Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§17.

Zamówiony Produkt dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§18.

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

2. Informacja o kosztach dostawy przekazywana jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§19.

1. Rodzaje dostawy dostępne w Sklepie Internetowym:

1) przesyłka kurierska;

2) przesyłka kurierska pobraniowa.

2. Sprzedawca udostępnia możliwość osobistego odbioru Produktu w miejscu i terminach podanych na stronie Sklepu Internetowego.

 §20.

Zaleca się sprawdzenie doręczonego Produktu w obecności kuriera, w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera sporządzenia odpowiedniego protokołu.

§21.

1. Ciężary i korzyści związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem z chwilą wydania Produktu kurierowi przez Sprzedawcę.

2. W przypadku przesyłania Produktu za pośrednictwem kuriera, Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera.

 

ROZDZIAŁ 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§22.

Czas realizacji Zamówienia wynosi do 2 do 10 Dni Roboczych.

§23.

W przypadku zamawiania Produktów z różnymi terminami realizacji Zamówienia, terminem obowiązującym jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych.

§24.

1. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczony jest w następujący sposób:

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem - od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy;

2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;

3) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym - od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

ROZDZIAŁ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§25.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

§26.

1. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

2. Produkt ma wadę fizyczną także w razie jego nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

§27.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

§28.

1. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

1) dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;

2) wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń;

3) określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

§29. 

Wymogi podane w §28 ust.1. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§30.

1. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, Klient może złożyć:

1) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul. Czerwonego Krzyża 18, 23 - Biłgoraj;

2) pisemnie na adres: ul. Czerwonego Krzyża 18, 23 - Biłgoraj;

3) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rehan.pl

§31.

Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Klienta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

§32.

Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Czerwonego Krzyża 18, 23 - Biłgoraj. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§33.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Klient.

§34.

Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§35.

1. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

3. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może zwrócić się do:

1) właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej http://www.ihlublin.pl/ z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;

2) stałego sądu polubownego przy wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu.

5. Klient będący Konsumentem ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl).

6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

7. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

ROZDZIAŁ 9. GWARANCJA

§36.

Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu lub dystrybutora zwanych dalej gwarantami.

§37.

Zakres odpowiedzialności gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§38.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktu.

 

ROZDZIAŁ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY - dotyczy tylko Klientów będących Konsumentami.

§39.

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy wskazanych w §48. i §50. niniejszego Regulaminu.

§40.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

§41.

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

2. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy dostępnego tutaj,  jednakże nie jest to obowiązkowe.

 §42.

1. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

2. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

1) pisemnie na adres: ul. Czerwonego Krzyża 18, 23 - Biłgoraj;

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rehan.pl

 §43.

W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

§44 .

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

§45.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Klienta dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

§46.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży na opisanych powyżej zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów §48. i §50. niniejszego Regulaminu.

§47.

Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§48.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§49.

1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.                    

2. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

§50.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§51.

Zwrot środków na rzecz Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§52.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§53.

1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których:

1) przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

 

ROZDZIAŁ 11. DANE OSOBOWE

§54.

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w Sklepie Internetowym dostępne są Polityce Prywatności w zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

 

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§55.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego stosowną informację zawierającą zestawienie zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca dodatkowo powiadamia Klientów korzystających z Usługi Elektronicznej „konto” w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie stosownej informacji za pomocą wiadomości e-mail zawierającej link do treści zmienionego Regulaminu.

3. Skutki zmiany Regulaminu mogą być następujące:

1) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o charakterze ciągłym na podstawie niniejszego Regulaminu (np. umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej „konto”) zmieniony regulamin jest wiążący, tylko i wyłącznie jeśli zachowane zostały wytyczne wymienione w art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, to znaczy, że Klient został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie zdecydował się na wypowiedzenie umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W sytuacji gdyby wskutek zmiany Regulaminu wprowadzone zostały jakiekolwiek nowe opłaty lub opłaty obowiązujące zostałyby podwyższone, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;

2) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o innym charakterze niż umowa ciągła na podstawie niniejszego Regulaminu (np. Umowę Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży.

§56.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§57.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2018 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.

 

Sklep internetowy Shoper.pl